top of page

Nieuw keuzevak ‘Technologie in de Zorg’: een rondgang langs STO Twente

De zorg omarmt nieuwe technologie in rap tempo. Reden voor diverse subregio’s van STO Twente om aan de slag te gaan met het keuzevak ‘’Technologie in de Zorg’. Een inventarisatie.

Subregio Hengelo: zorgtechnologie verdient meer aandacht 

Vanuit het C.T. Stork College treft de subregio Hengelo voorbereidingen voor de introductie van het vak Technologie in de Zorg. Docenten Marijke van der Struik en haar collega Lisa Leuwerink zijn hier druk mee: “Zorgtechnologie kent bij ons al een onderdeel in het profiel Zorg & Welzijn, maar is nog niet zo groot daarbinnen. Tegelijkertijd zien we dat zorgtechnologie een steeds grotere plek inneemt binnen de zorg. We vonden dit aspect onderbelicht en willen meer aandacht hieraan besteden. Zodat de school leerlingen die de zorg in willen, beter kan laten aansluiten op de realiteit in de zorg. We maken het tot een verplicht keuzevak. Dit klinkt tegenstrijdig, maar betekent dat we het nieuwe keuzevak ‘Technologie in de Zorg’ aan alle vierdejaars leerlingen Zorg & Welzijn gaan aanbieden, daar ligt nu voorlopig eerst onze focus. Naar verwachting vindt dit plaats vanaf schooljaar 2022-2023.”


Samen op zoek naar een werkbare vorm 

Marijke en haar collega’s Lisa Leuwerink en Joery Kokenberg zijn nog maar net begonnen met de oriëntatie op dit keuzevak: “Hoe gaan we het vormgeven? Welke middelen en materialen hebben we nodig? Hoe kunnen we het laten aansluiten op de beroepsopleidingen in de zorg? Het moet voor de zomervakantie een werkbare vorm krijgen, dus er ligt nog veel oriënterend werk voor ons. We kijken bijvoorbeeld ook hoe collega’s van ons binnen andere subregio’s van STO Twente dit aanvliegen. Ook hebben we de Masterclass Onderwijsontwikkeling van STO Twente en Saxion gevolgd.”


Subregio Almelo e.o.: actief met pilot 

De subregio Almelo e.o. is bezig met een kleinschalige pilot met 13 derdejaarsleerlingen Zorg & Welzijn rondom het Keuzevak Technologie binnen Zorg & Welzijn. Brigitte Tel: “Sinds het begin van het schooljaar 2021-2022 heb ik samen met Arzu Celik (Z&W, Het Noordik Almelo) gekeken naar hoe het profiel Z&W aan kan haken bij het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Bij STO Almelo e.o. werken we met de acht vmbo-scholen in en om Almelo samen om techniek en technologische vernieuwingen up-to-date te krijgen in het voortgezet onderwijs. Met succes! Want Arzu draait op dit moment een pilot met 13 Z&W derdejaarsleerlingen rond het keuzevak Technologie binnen Z&W. Hier willen we natuurlijk mee verder. Volgend jaar gaan we dit initiatief uitbreiden naar Het Zone.college om te kijken hoe technologie daar ingezet kan worden in de voorlichting/vakken rond zorg. We willen het ook graag wat meer schooloverstijgend aanvliegen om zo meer Z&W docenten aan te laten haken bij de ideeënvorming. We hopen met docenten Z&W van alle acht betrokken scholen een groep enthousiastelingen te krijgen die samen optrekt in het met elkaar nieuwe technieken leren en lessen opzetten.”


Drie inspiratiesessies  

Brigitte: “We organiseren daarvoor onder andere drie Z&W inspiratiesessies. In mei namen we deel aan de Techni Science demo. Zij helpen scholen bij het integreren van de nieuwste technologische leermiddelen in hun vakken. Binnen STO subregio Almelo e.o. zijn wij een Technolab aan het opzetten waarbij zij ons helpen om niet alleen de techniek aan te schaffen, maar zij ontwikkelden ook de bijbehorende lesmodules. Voor Z&W gaat dit om het keuzevak Technologie binnen Z&W en technologieën als zorgrobot maatje. Bij de demo liet Edo Tempelman zien wat er op dit moment al beschikbaar is voor het vmbo. En op 9 juni bezochten wij TZA, Living Lab. De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente is een coöperatieve vereniging van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. Living Lab heeft een fysieke omgeving gerealiseerd om zelf technieken uit te proberen in een zorgsetting. Dit helpt ons enorm bij onze onderwijsontwikkeling.” De derde inspiratiesessie is een bezoek aan een zorginstelling na de zomervakantie.


Speciale inzet van Arzu Celik – Unluturk 

Arzu Celik – Unluturk is Docent zorg en welzijn (bovenbouw) aan het Noordik in Almelo en tevens mentor voor BB/KB3 Z&W. Arzu: “Onze zorgleerlingen komen straks in het werkveld en ik vind het belangrijk dat zij nu al kennis opdoen van de zorgtechnologie waarmee zij te maken gaan krijgen. Waardoor zij die zorgtechnologie niet pas voor het eerst in hun toekomstige werk zien. Zelf heb ik affiniteit met ict en bijvoorbeeld voor gadgets heb ik een goed oog. Vanuit die interesse speel ik graag een initiërende rol in dit project. Wat ook helpt, is dat mijn teamleider mij heeft gevraagd om vanuit STO te opereren als netwerker.”


Veelzijdige oriëntatie en verdieping 

Arzu: “Wij zijn ons gaan verdiepen en ontdekten dat er veel actuele technologische ontwikkelingen gaande zijn binnen de wereld van Zorg & Welzijn. Toen is het balletje gaan rollen en heb ik bijvoorbeeld een docententraining gevolgd met robots. Momenteel inventariseren we welke technologie we in de lessituatie willen inbedden zodat de leerlingen daarmee kunnen oefenen. Daarnaast heb ik onderzocht hoe ik als aanjager mijn collega’s op de hoogte kan brengen, bijvoorbeeld via cursussen, rondleidingen en de inspiratiesessies. Want het is belangrijk dat ál mijn collega’s binnen Zorg & Welzijn meedoen en aanhaken.”


Praktisch advies  

Hoewel Arzu nog aan het begin staat en inventariserend onderzoek doet naar het keuzevak ‘Technologie in de Zorg’ heeft zij toch een nuttig ervaringsadvies dat zij graag deelt met de andere collega’s binnen STO: “Het is verstandig met een specifieke methode aan de slag te gaan. Dat geeft je een leidraad in de zoektocht. Dat biedt je houvast, anders weet je niet waar je moet beginnen. Zo’n methode wijst je op dingen waarvan je niet weet dat die bestaan, kan je interesse opwekken en vervolgens handvatten geven om je te verdiepen en je zoektocht meer specifiek en gericht te maken. Een vraag die we volgend jaar nog moeten beantwoorden, is hoe we samen gaan werken met het Technolab.”


Subregio Rijssen – Holten: al stevig op weg met zorgtechnologie Rijssen heeft in het afgelopen schooljaar het vak Technologie binnen Zorg & Welzijn al gegeven voor TL-leerlingen. Komend schooljaar gaan ze dat ook voor Basiskader doen. Hun ervaringen leest u terug in een volgend artikel in onze nieuwsbrief.

bottom of page