top of page

Panelgesprekken STO Twente leveren bruikbare inzichten op

Binnen STO Twente zijn alle subregio’s keihard aan het werk, elke subregio vanuit haar eigen kracht. Maar soms is het goed om even pas op de plaats te maken en met elkaar te kijken naar wat we doen en hoe we dit doen. Daarom vonden in het eerste kwartaal van 2023 in alle subregio’s van STO Twente kwalitatieve panelgesprekken plaats. Deze gesprekken hebben geleid tot bruikbare opbrengsten én ideeën voor de Twentse toekomst van STO!

Centraal in de panelgesprekken stonden drie vragen: Wat is de opbrengst van STO Twente? Wat zijn de succesfactoren? En uiteraard ook: Wat kan beter? Over deze vragen discussieerde elke subregio, verdeeld over de volgende gespreksthema’s: Samenwerking primair onderwijs en Technolab, Beeldvorming techniek en technologie, Samenwerking bedrijfsleven, bedrijfsvakscholen en mbo en tot slot: Regionale samenwerking en netwerkvorming. Elke subregio heeft inmiddels een uitgebreid verslag ontvangen van haar specifieke panelgesprek en kan daarmee aan de slag. Maar de panelgesprekken hebben nóg een functie: alle subregio’s binnen STO Twente kunnen de input gebruiken voor het planvormingsproces voor de tweede tranche STO vanaf 2025, waarover verder in dit artikel meer.


Enkele inzichten in vogelvlucht  

De specifieke inzichten en opbrengsten uit de panelgesprekken zijn te uitgebreid om hier te melden, maar graag geven we in deze nieuwsbrief een inzicht in vogelvlucht aan de hand van de vier gesprekthema’s.


Samenwerking primair onderwijs en Technolab  

Er is sprake van een verrijking van het techn(olog)isch onderwijs in het primair onderwijs en het vmbo door de onderlinge samenwerking en het aanbod in het Technolab. In de komende schooljaren is er meer aandacht nodig voor de verduurzaming en de uitbreiding van het aanbod voor andere profielen dan alleen de ‘harde’ profielen zoals PIE en BWI.


Beeldvorming techniek en technologie   

De daadwerkelijke verbetering van de beeldvorming is bij een deel van de leerlingen en ouders merkbaar. Daarnaast hebben leerlingen een concreter beeld met betrekking tot vervolgopleidingen en toekomstige banen. Voor de verbetering hiervan is er explicieter aandacht nodig voor beeldvorming in de verschillende activiteiten om alle leerlingen, ouders en docenten te bereiken.


Samenwerking bedrijfsleven, bedrijfsvakscholen en mbo   

mbo-leerlingen hebben door STO meer contextrijk onderwijs (buiten het schoolgebouw) aangeboden gekregen. Borging van deze samenwerkingen is noodzakelijk, zodat het structureel in het onderwijs verweven wordt.


Regionale samenwerking en netwerkvorming 

Door inspiratie, uitwisseling en kennisdeling op school-, subregionaal en regionaal niveau zijn veel vmbo-docenten geprofessionaliseerd. Inhoudelijke evaluaties zullen zowel het onderwijsaanbod als de professionalisering ten goede komen.


Aanbevelingen voor toekomst  

Schooljaar 2023-2024 wordt een verlengingsjaar van STO en daarna is er in 2025-2029 sprake van een nieuwe periode voor STO-activiteiten. Naast de verbeterpunten die per onderwerp genoemd zijn door de panelleden, gaven zij ook aanbevelingen met betrekking tot het STO-programma in het algemeen als een blik naar de toekomst. Deze aanbevelingen zijn vooral gericht op verduurzaming. zoals het inbedden van STO-activiteiten in het curriculum van verschillende onderwijsinstellingen en het gebruik van jaarplannen (en planningen) om de samenwerking met bedrijven en andere externe partners te bestendigen. Evenals aandacht voor techniek en technologie in niet-technische profielen en mavo/havo/vwo en het intensiveren van de samenwerking met het mbo om een effectieve doorlopende leerlijn te creëren voor leerlingen. Tot slot is het ook een aanbeveling voor de komende STO-jaren om activiteiten door te ontwikkelen die op basis van inhoudelijke evaluaties (met bijvoorbeeld leerlingen) als effectief worden beschouwd.

bottom of page