top of page

Kempisch Ondernemers Platform: het succes van een strakke samenwerking

Het laatste bezoek van de tweedaagse studiereis van STO Twente was gereserveerd voor de locatie van het bedrijf Vencomatic in Eersel, gelegen in de Kempen. Een bezoek dat heel praktisch drie elementen aan elkaar verbond: een presentatie over Vencomatic, een uitleg over de rol van het Kempisch Ondernemers Platform in STO én de presentatie van Fleur Besters. Zij ontving de deelnemers vanuit STO Twente in haar rol als programmamanager onderwijs bij het KOP.

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) is een overkoepelende ondernemersvereniging van circa 440 maakbedrijven die gemeente overstijgende zaken behandelt. Via de vier ondernemersverenigingen in de Kempen zijn ruim 800 bedrijven in de Kempen aangesloten bij het KOP. De meesten opereren in de maakindustrie. Het KOP richt zich op vijf thema’s: talentontwikkeling/onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, bedrijventerreinen en collectief inkopen van bijvoorbeeld energie. Fleur Besters: “Samenwerking is het sleutelwoord in de Kempen, dus is KOP voor STO een belangrijke partner in deze regio. Vanuit KempenTech brengen we onderwijs en bedrijfsleven samen in, zoals wij zeggen, de grootste werkplaats van Brainport. Fijn om hierbij ook Twente te kunnen betrekken door kennisdeling.”


Stichting Techniekportaal de Kempen 

Meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijs om nog meer jongeren enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek. Dát was in 2012 de aanleiding voor het oprichten van het Techniekportaal de Kempen. Aangejaagd door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), de bovenlokale koepel van de (industriële) ondernemersverenigingen in de Brabantse Kempen. Fleur: “Daardoor staat er een duurzame structuur, waarin alle betrokkenen hun aandeel leveren.” Ze werkt voor KempenTech samen met Ellen Keeris, officemanager bij het KOP.


Behoefte aan samenwerken

“Bedrijven hadden de behoefte om samen te werken met onderwijsinstellingen en hen te helpen met het vormgeven van kennis van techniek binnen het onderwijs," vertelt Fleur. "Het doel was om een betere aansluiting te creëren tussen het onderwijs en de maakindustrie en het bedrijfsleven. We willen techniek en de kansen die dat voor jeugd biedt 365 dagen per jaar voor het voetlicht brengen. Kinderen op de basisschool maken al kennis met techniek én de Kempische bedrijven. Op de middelbare school kunnen ze zich hier verder in verdiepen. Daardoor hebben ze een beter beeld van de mogelijkheden, de richtingen die er zijn en de kansen die er voor henzelf liggen."


Keuze voor doorlopende aanpak 

Onder de naam KempenTech is in 2020 gekozen voor een doorlopende aanpak, in plaats van losse evenementen en is er meer structuur aangebracht in het aanbod en de werkwijze. Er zijn workshops in leskisten ontwikkeld door bedrijven en scholen samen. Alle Kempische scholen mogen deze – bij toerbeurt – gratis gebruiken. De eigen docenten geven de lessen, al dan niet samen met een techniekcoach vanuit KempenTech. Elke leskist is voorzien van een video waarin een Kempisch bedrijf in aansprekende taal uitleg geeft over techniek en het bedrijf zelf. Ook worden de leerlingen uitgenodigd op bedrijfsbezoek te komen. Daarnaast is een database opgezet met daarin alle Kempische bedrijven, zodat scholen hen makkelijker kunnen benaderen voor stages, bedrijfsbezoeken of profielwerkstukken.” Een succesvol concept binnen de Kempen zijn de zogeheten Techniekcoaches. Fleur: “Dit zijn mensen uit het technisch bedrijfsleven die komen helpen in het onderwijs. Sommigen helpen al vanaf de start en nu stromen ook weer nieuwe mensen in.”


Tip van Fleur Besters: “Een succesvol concept vanuit de Kempen zijn de zogeheten Techniekcoaches. Dit zijn mensen uit het technisch bedrijfsleven die komen helpen in het onderwijs. Sommigen helpen al vanaf de start en nu stromen ook weer nieuwe mensen in.”


Aantrekkelijke leskisten 

Fleur is net als haar collega Ellen Keeris van het KOP speciaal trots op de zeven leskisten die in gezamenlijkheid met bedrijven en onderwijs zijn ontwikkeld: "KempenTech zorgt hiermee dat er duurzame middelen zijn die scholen in kunnen zetten voor hun technieklessen. Kinderen op verschillende scholen krijgen hetzelfde aanbod. We vinden dat heel belangrijk! We bieden de boxen aan op het basis- en voortgezet onderwijs, maar ze zijn direct ook geschikt voor de onderbouw van het vmbo. De thema's sluiten aan op de onderwerpen die op dat moment spelen. Er zijn landelijke leerlijnen. Die volgen we ook. We overleggen met het onderwijs om te bepalen waar de behoefte ligt. Vervolgens gaan we op zoek naar bedrijven die daarbij passen. Organisaties melden zich steeds vaker zelf. Heel leuk om te zien. We hebben voor duurzame materialen gekozen. Het is frustrerend als een docent steeds nieuw lesmateriaal moet gaan verzamelen. Hij of zij moet alles voorhanden hebben als er een les gegeven wordt. Een kist blijft twee weken bij een school, daarna kan deze omgewisseld worden bij de plaatselijke bibliotheek.”


Meer rendement door samenwerken 

Met de keuze voor een doorlopende leerlijn en aanpak wil het KOP ervoor zorgen dat investeringen in tijd en geld door scholen en bedrijven meer opleveren én dat samenwerken vanzelfsprekender wordt. Tussen bedrijven en het onderwijs, maar ook de scholen onderling werken nu makkelijker samen. Voor de database wordt gebruik gemaakt van een initiatief van Jet-Net & TechNet, zodat de ontwikkelkosten lager zijn en er meer nadruk gelegd kan worden op het daadwerkelijk gebruiken van de tool. KempenTech zoekt ook de samenwerking met initiatieven van Brainport, zoals het Dutch Technology Festival, waarbij KempenTech de dag MissionTech met grotere bedrijven als VDL, Philips, ASML en organisaties Brainport en Jet-Net & techNet organiseert.


Vencomatic: elk idee van elke medewerker is welkom  

Na een presentatie over de aanpak in KempenTech en de manier waarop zij met bedrijven en onderwijs samenwerken op een duurzame en inclusieve manier, vertelde oprichter Cor van de Ven STO Twente volop over innovatie en onderwijs bij Vencomatic Group. Dit bedrijf is eigendom van Cor en Han van de Ven uit Eersel, Nederland. Het begon allemaal meer dan 30 jaar geleden, in 1983, met Cor's baanbrekende innovatie voor de huisvesting van ouderdieren: het eerste geautomatiseerde legnest voor kippen. Een revolutionair idee, aangezien het verzamelen van eieren tot dan toe volledig handmatig gebeurde. Sinds 2012 is het hoofdkantoor van de Vencomatic Group gevestigd in de Venco Campus te Eersel, Nederland. De Venco Campus fungeert als internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de pluimveesector. Dit eivormige gebouw is het meest duurzame en energiebesparende industriële gebouw in Europa en benadrukt daarmee het innovatieve karakter van het bedrijf. De Vencomatic Group heeft daarnaast vestigingen in Brazilië, China, Spanje en Maleisië.


Elke medewerker is welkom!  

Het geheim van de smid? Bij Vencomatic is elke medewerker welkom en iedereen krijgt de kans altijd door te leren. Niet voor niets is Cor’s geesteskind Vencomatic-campus een doorslaand succes. Dit betekent ook dat Vencomatic graag een plekje inruimt voor de kwetsbaren in de regio. En uiteraard ook dat bij Vencomatic de deuren voor leerlingen van het Praktijkonderwijs ruim opengaan! Het verhaal over hoe Cor zijn prachtige bedrijf is gestart, de manier waarop de helemaal duurzaam is opgebouwd en de passie voor kwetsbaren in de regio: het raakte de Twentse STO-collega’s en leverde goede inhoudelijke vragen op, ook over KempenTech. De video over de leerlingen van het Praktijkonderwijs maakte veel indruk. De kwetsbaarheid van sommigen van hen én de manier waarom Vencomatic hen de vleugels doet uitslaan bleef niet onopgemerkt door de collega’s van STO Twente.


Tip van Cor van de Ven: “Zet ook je bedrijfsdeuren wagenwijd open voor leerlingen van het Praktijkonderwijs. Ze zullen je verbazen met hun inzet en creatieve oplossingen.”


Veelzijdige voordelen van de leskisten  

Daarna kregen alle Twentse collega’s een rondleiding bij Vencomatic. Als in dit innovatieve bedrijf één ding duidelijk is, is dat het niet uitmaakt wat je achtergrond, opleiding of niveau is: alle collega’s staan altijd open voor elk idee! Ook was er gelegenheid tot het bekijken van de zeven leskisten van Fleur en Ellen. De Twentse techniekdocenten sloegen aan op de toegankelijkheid van de leskisten. Maar ook de verschillende instapniveaus voor zowel docenten als leerlingen vielen op. Eveneens een winstpunt van de leskisten is de koppeling naar bedrijven met de video’s. Een ideale eerste kennismaking van de leerlingen binnen een bedrijf.


Alles gericht op het versterken van elkaars initiatieven 

De slotconclusie van deze studievrijdag? Fleur: “In Noordoost-Brabant wordt heel nauw en intensief samengewerkt in programma’s als MissionTech, STO, de lesbrieven en de leskisten. De winst van die optelsom? Het versterken van elkaars initiatieven zodat nog meer mensen en vooral jeugd bekend raakt met de kansen die er in de techniek en maaksector zijn.”


Meer weten?  

www.kempentech.nl  Video praktijkonderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=oLxnQus7rno

bottom of page