top of page

Samenwerking Technologie & Zorg Academie (TZA) en Sterk Techniekonderwijs Twente

Op dinsdag 10 september tekenden Evelien Rondhuis, directeur van de TZA Twente en Marjan Weekhout, penvoeder STO Twente, een samenwerkingsovereenkomst. STO Twente sluit aan bij de coöperatieve vereniging van de TZA, die bestaat uit de zorg en welzijn, onderzoek, onderwijs en gemeenten. De samenwerking richt zich vooral op de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij de docenten Zorg & Welzijn van de Twentse STO-scholen.

Aanleiding: verbreding profielen 

Het is de ambitie van het ministerie om STO ook te verbreden buiten de zogeheten harde techniekprofielen. Dit geeft vmbo-leerlingen een nog beter beeld van wat er voor hen vanuit het perspectief van technologie mogelijk is. STO Twente sorteert hier al proactief op voor. De gezamenlijke vmbo-scholen binnen Sterk Techniekonderwijs Twente besteden vanaf schooljaar 2023-2024 bijvoorbeeld binnen het profiel Zorg & Welzijn meer aandacht aan technologie. Binnen de zorg speelt technologie een steeds grotere en ondersteunende rol. De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente heeft op dit gebied jarenlange ervaring en expertise.


Breed kennismaken met technologie 

Marjan Weekhout: “In de eerste vier programmajaren van STO Twente lag de focus meer op de technische kant. Maar er zijn zoveel meer domeinen waarin technologie alom vertegenwoordigd is. Hierin treden we proactief op, dat ligt in onze aard. Het is belangrijk om de leerlingen en hun docenten dat brede beeld mee te geven. Dit scharen we de komende jaren dan ook onder de paraplu van STO Twente. De start hiervoor ligt bij het profiel Zorg & Welzijn. De leerlingen willen we meegeven welke applicaties en toepassingen daarin nu gebruikt worden zodat ze daar nu al mee vertrouwd raken. En hun docenten willen we daarin trainen. Opgeteld gaat dit de leerlingen en hun ouders een realistischer beeld geven van alle studie- en werkmogelijkheden in het domein Zorg & Welzijn. Het blijft in deze sector natuurlijk draaien om mensen, maar het is belangrijk dat leerlingen inzien dat technologie daarin steeds meer kan ondersteunen en helpen.”


Samen met en van elkaar leren 

STO Twente is heel blij met de samenwerkingsovereenkomst met de TZA Twente. Marjan: “Ik benadruk graag dat we hierin met alle betrokkenen volstrekt gelijkwaardig samenwerken. We doen het sámen en gaan met en van elkaar leren. Zowel tussen de vmbo-scholen van STO Twente als nu met de TZA Twente.” Evelien: “De samenwerking richt zich vooral op de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij de docenten Zorg & Welzijn.


TZA: inspirerende en actuele leer- en probeeromgeving 

De Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente is een coöperatieve vereniging van zorgorganisaties, overheid, onderwijs & onderzoek. Bijvoorbeeld Hogeschool Saxion en ROC van Twente zijn lid, en dus nu ook STO Twente. Evelien: “De TZA heeft een fysieke locatie in Almelo en is een leer- en probeeromgeving, zowel online als fysiek. De TZA brengt zorgprofessionals, studenten, leveranciers én docenten samen, bedoeld om de bewustwording en acceptatie van zorgtechnologie te vergroten. Zorgtechnologie is inmiddels steeds meer geïntegreerd in de complete zorglevering en wordt steeds minder ervaren als bedreigend of een vervanger van zorgbanen. Het maakt het leven van cliënten én de kwaliteit van het werk van zorgprofessionals juist beter, aangenamer en gemakkelijker. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking.” Sterker nog: het inzetten en het onderhoud van zorgtechnologie zal zelfs nieuwe functies genereren.


Verbinding praktijk, onderwijs en onderzoek 

Gezamenlijk met haar leden van de coöperatie werkt de TZA Twente aan adoptie en implementatie van zorgtechnologie en innovatieve oplossingen in de praktijk en onderwijs. Evelien: “De verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek is hierin het uitgangspunt. Door kennis en expertise te bundelen kunnen we versnellen.” Bij de Technologie & Zorg Academie kun je testen en leren werken met zorgtechnologie. Wil je weten welke technologieën er zijn? Wil je weten hoe ze werken? Wil je een technologie een keer zien of proberen? Het kan bij de TZA living lab. Ook werken de leden van de TZA samen aan het testen en implementeren van nieuwe technologieën. Evelien: “De TZA heeft twee ‘takken’: de Academie en het Living Lab. In het laatste kunnen docenten allerlei zorgtechnologie zelf uitproberen in een gesimuleerde zorgsetting en de concrete impact ervaren.”


Focus op begeleiden van vmbo-docenten 

Evelien benadrukt dat de samenwerkingsovereenkomst met STO Twente vooral focust op het begeleiden van vmbo-docenten van het profiel Zorg & Welzijn: “Daarmee willen we samen bereiken dat zorgtechnologie een integraal onderdeel wordt van hun lessen.” Daarom gaan de TZA en STO Twente ook inzetten op een professionele leergemeenschap voor docenten Zorg & Welzijn. De gezamenlijke wens is om per STO subregio (Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen-Holten en Almelo) één tot twee Tech ambassadeur(s) op te leiden. Zij gaan een coördinerende rol vervullen tussen hun scholen en de TZA, maar ook bínnen de scholen. Evelien geeft graag aan dat de TZA in essentie een netwerkorganisatie voor en door de leden is: “We doen het samen en met elkaar, alle partners zijn gelijkwaardig.”


Perfect passend bij hybride leren 

Marjan: “Binnen STO Twente hebben we het concept van hybride leren geadopteerd. Dit betekent onder andere dat onze vmbo-leerlingen een deel van hun curriculum buiten de school volgen bij een bedrijf of instelling. Ze lopen bijvoorbeeld mee in het zorgteam in zorginstellingen en komen zo heel praktisch in aanraking met de daar gebruikte technologie. Dit willen we ook heel graag samen gaan doen met partners die bij de TZA zijn aangesloten. Deze leerlingen ontdekken in de praktijk de verschillende functies van zorgtechnologie om cliënten een menswaardiger bestaan te laten hebben en worden hier op het vmbo al rijp voor gemaakt. Dit helpt hen enorm om een bewuste keuze te maken voor het leerpad dat zij willen gaan volgen. Daar komt bij: door die hybride uitwisseling kunnen de docenten goed vergelijken welke zorgtechnologie nu in de praktijk ingezet wordt en in hoeverre hun scholen daarin meelopen, of een inhaalslag moeten maken.”


Meerdere gezamenlijke actiegebieden

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de TZA en STO Twente biedt heel veel mogelijkheden. Evelien: “De TZA heeft een adviserende, inspirerende en informerende rol naar de vmbo-scholen toe. En die rol krijgt op verschillende actiegebieden een concrete en relevante invulling.” De TZA en STO Twente gaan gezamenlijk werken aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-(hbo)-werkveld. Dit krijgt handen en voeten door de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn technologie in de zorg vmbo-mbo, ondersteund door nieuw (digitaal) lesmateriaal voor het vmbo: modulair en casus gerelateerd via zogeheten kenniskring onderwijs. Ook kunnen docenten gebruikmaken van de ruimten bij de TZA. Eveneens kunnen de vmbo-scholen de TZA-materialen lenen op basis van een Probeerservice. Evelien: “Dit lenen voorkomt dat scholen technologie aanschaffen die zij niet eerst zelf hebben kunnen doorgronden op werking en toepassing in de lessen. Op grond van hun ervaringen kunnen scholen vervolgens kiezen tussen  lenen of toch zelf aanschaffen. Super aantrekkelijk voor de leerlingen zelf, en uiteraard hun docenten, is een spannende en uiteraard op zorgtechnologie geënte escape challenge bij de TZA Twente.”


Ook aandacht voor docenten 

Zoals gezegd: leerlingen enthousiasmeren voor technologie binnen het profiel Zorg & Welzijn start uiteraard bij hun docenten. De samenwerkingsovereenkomst steekt daar veelzijdig op in met trainingen en lesmateriaal. Zo vindt op 10 november bij de TZA Twente een Trainingsmiddag plaats. Begin 2024 start de training voor de ZorgTech ambassadeurs. Evelien: “Eveneens organiseert de TZA Twente jaarlijks een bijeenkomst voor de betrokken Z&W docenten. Aan de orde komen dan de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie in de zorg en stellen zorginstelling(en) hun deuren open voor een bezoek.”


Meer weten? Interesse? 

Docenten die op basis van de Probeerservice zorgtechnologie willen lenen kunnen hiervoor terecht bij Mariëlle Medema – Wildeboer via info@tza.nu. Bezoek ook gerust www.tza-twente.nu.

bottom of page