top of page

Unieke werkwijze STO-subregio Almelo e.o.: vanuit verbinding vernieuwen

De subregio Almelo e.o. is volop actief met het realiseren van STO-activiteiten. De grote kunst is om bij deze activiteiten visie en uitvoering naadloos bij elkaar te krijgen. Ofwel: plan & praktijk op één lijn. Extra uitdagend voor de subregio Almelo e.o. omdat er hier veel vmbo-scholen meedoen met STO. Om hier grip om te krijgen, creëerde deze subregio drie werkgroepen gekoppeld aan drie strategielijnen. Verticaal komen hierin visie en uitvoering samen. Zonder ruis en in direct contact met alle betrokkenen. Wellicht een praktische blauwdruk voor andere STO-regio’s.

Patric Wigman, regioleider STO subregio Almelo e.o.: “Alles binnen STO start met een visie. Ondersteund door ons zogeheten Merkkompas hebben we daarom eerst deze visie ontwikkeld. Die geeft antwoord op deze kernvraag: hoe zien wij onze toekomst op basis van de stevige impuls van de financiële STO-middelen? Echter, visie creëer je vanuit leiderschap terwijl je activiteiten, plannen en budgetten vanuit het management creëert. We kozen voor een heldere opdeling in drie overzichtelijke, herkenbare strategielijnen op basis van drie doelstellingen.” Strategielijn 1 is de doorlopende leerlijn po-vmbo, met bijvoorbeeld de activiteit dat po-leerlingen alvast het vmbo kennismakend bezoeken. Strategielijn 2 is de regionale samenwerking tussen de drie O’s. Daar vallen ook STO-activiteiten onder zoals netwerken met het bedrijfsleven. Patric: “Die strategielijn borgt dat wij met de juiste partners onze ideeën verder uitwerken.” Strategielijn 3 staat voor een adaptief onderwijssysteem voor techniek. Patric: “Wil je in het technisch onderwijs iets bereiken? Dan moet je het huidige onderwijssysteem baanbrekend openbreken. ‘Baanbrekend leren’ is dan ook ons overkoepelende thema op de lange termijn voor alle STO-activiteiten in de subregio Almelo e.o.. Vanuit deze strategielijn gaan we met besturen van vmbo’s, mbo’s en bijvoorbeeld wethouders Onderwijs rond de tafel. Het mooie is dat we alle directeuren van de aan STO deelnemende vmbo’s al naar gelang hun affiniteit verdelen over de overleggen die horen bij deze drie strategielijnen.” Patric geeft nadrukkelijk aan dat deze aanpak gestoeld is op het kernthema dat hij eerder noemde: “Vanuit verbinding vernieuwen”.


Inspiratievolle voorbeelden 

Patric geeft een concreet voorbeeld: “Ik sprak een bouwdocent die voor een keuzedeel wilde samenwerken met bouwbedrijf De Groot Vroomshoop. Echter, hij kende daar alleen de contactpersoon voor stages. Vanuit ons model had ik op basis van de visielijnen al goede contacten opgebouwd met de directie van De Groot Vroomshoop. Daardoor lagen er met de directie vergaande strategische afspraken over hun medewerking op dit vlak. Vanuit die stevige basis kon ik vervolgens deze bouwdocent rechtstreeks met het juiste directielid verbinden.” Gieni Nijkamp, projectorganisatie STO subregio Almelo e.o. heeft nog een voorbeeld: “Onze complexe opbouw in de STO-regio Almelo e.o. hebben we omgeturnd naar voordelen. De kartrekkers, mensen van de werkvloer en docenten wilden heel graag een overstijgend uitwisselingsprogramma op basis van keuzevakken. Het is ons gelukt om de woensdagmiddag voor alle deelnemende vmbo’s tot techniekmiddag te benoemen. Leerlingen volgen hun keuzevak op een deelnemende vmbo in onze regio die dit keuzevak geeft. Dit opent voor alle leerlingen de deur om elk keuzevak te kunnen volgen, ze hoeven alleen maar op woensdagmiddag naar deze school toe fietsen.” Patric: “De strategielijnen die ik eerder schetste, hebben voor dit mooie project dus de weg geplaveid, zo concreet is het.”


Geen project, maar een transitie 

Gieni Nijkamp: “Wij vliegen STO niet aan als een project vanuit het bekende watervalmodel, maar als een organische transitie, een beweging. We volgen dan ook een specifiek verandermodel. Op basis hiervan plannen en zetten wij stappen, zoals het creëren van een noodzaak. Neem strategielijn 3 voor het creëren van adaptief onderwijs. Dat bereik je niet met een project dat je stap-voor-stap uitvoert, maar wel door het te beschouwen als een transitie die je gelijkwaardig doormaakt met alle betrokkenen. Omdat we dit vanuit één visie en strategie aanvliegen, ontstaan er doelstelling- overstijgende samenwerkingsverbanden binnen onze complexe subregio Almelo e.o en overstijgen we daarmee ook het activiteitenplan. Daardoor zijn we inmiddels een stap verder dan het activiteitenplan is vormgegeven, in de vorm van een transitie en niet een project.”

bottom of page