top of page

Creatieve brainstorm tijdens Bedrijvenoverleg planvorming Oldenzaal

Samenwerking met techniekbedrijven is een belangrijk doel van STO Twente. De STO subregio Oldenzaal pakt dit praktisch op met tal van activiteiten. Op 26 februari organiseerde de subregio Oldenzaal een bijeenkomst op het Twents Carmel College aan de Potskampstraat voor de deelnemende bedrijven. Het doel was tweeledig: informeren over de activiteiten in de periode 2020 t/m 2024 en het genereren van ideeën voor nieuwe planvorming voor 2025 t/m 2028. Wout Ensink, projectleider STO Oldenzaal: “De discussie was uiterst constructief.”

Terugblik op eerste jaren van STO Twente 

Wout: “Eerst hebben we de bedrijven laten zien welke activiteiten we de afgelopen jaren met STO hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Neem een activiteit als Techniek Tastbaar waarbij circa 40 bedrijven zich op het Twents Carmel College presenteren. Ongeveer 50% van de deelnemende leerlingen aan Techniek Tastbaar in de subregio Enschede geeft aan dat zij hierdoor beter weten wat ze later met techniek kunnen.” Interessant was eveneens de presentatie van de concrete cijfers die al deze inspanningen hebben opgeleverd. Wout: “We zien een stijging in zowel het absolute als percentuele aantal leerlingen dat voor een technisch profiel kiest. Bij de start van STO was dit 204 en in het schooljaar 23-24 steeg dit naar 327.” Ook het basisonderwijs was uitgenodigd voor de bijeenkomst. Wout: “Een directeur van een grote basisschool in Oldenzaal sprak haar verwondering uit over hoeveel er in de periode 2020 - 2023 al samen is ontwikkeld en uitgevoerd.”


Ideeën genereren planvorming 

Het tweede deel van het programma was het genereren van ideeën voor nieuwe planvorming voor 2025 t/m 2028. En dan specifiek voor de doelstelling 1 en 2: het verhogen van de instroom in het technisch vmbo en het versterken van de kwaliteit van het technisch vmbo. Wout: “We hebben de vraagstelling bewust breed gehouden. De bedrijven gingen hiermee in groepjes van circa vier personen aan de slag onder het genot van een hapje en drankje. Zij noteerden per doelstelling op hoofdlijnen allerlei ideeën en suggesties.”


Rode draad in opbrengsten 

Welke rode draad ziet Wout in de opbrengsten van deze sessie? “De bedrijven focussen bijvoorbeeld op de invulling van stages. Hoe doen we dat nu? En hoe kunnen we die eventueel zo aanpassen dat deze nog beter bij de doelen van de bedrijven passen? Ook een suggestie van de bedrijven was om de ouders er veel meer bij te betrekken en de onderwijscollega’s nog meer buiten de school te brengen om nieuwe kennis en ervaringen op te doen. Een voorbeeld? De gastlessen vinden nu nog veel plaats binnen de school, maar die zou je ook binnen de bedrijven kunnen verzorgen. Dan bezorg je niet alleen de leerlingen een externe ervaring, maar ook de docenten.”


Koersen op vernieuwing 

Ook werd er constructief gediscussieerd over het aangereikte thema ‘aanhaken bij technische vernieuwingen in de markt’. Wout: “Het examenprogramma vernieuwt niet zo vaak. De bedrijven willen dat het vmbo-onderwijs ook vernieuwingen in haar lessen en dus curriculum verwerkt. Met als doel het technisch vmbo-onderwijs actueler en daarmee misschien voor de jeugd ook meer aansprekend te maken. Daardoor geven we de leerlingen onderwijs dat beter aansluit bij wat er in de markt gaande is.” Eveneens stimuleren de bedrijven het vmbo om de interesse voor instroom in de techniek zo breed mogelijk aan te vliegen. Wout: “Dit betekent dat we ook eens een uitstapje buiten ons curriculum moeten wagen.”


Ook basisscholen uitgenodigd 

Zoals gezegd: Wout en zijn collega’s hadden de uitnodiging voor deze bijeenkomst ook naar de bij STO betrokken basisscholen gestuurd: “Vanuit die groep kwam het idee om specifiek iets op te pakken voor scholing van leerkrachten en speciaal voor hen STO-bijeenkomsten te organiseren. Bedoeld om elkaar te informeren en te inspireren. Ook noemden zij, evenals de bedrijven, meer ouderparticipatie. Binnen LOB zou dit een stevigere plek moeten krijgen.”


Originele invalshoek hybride instructeur 

Ook het concept van de hybride instructeur werd in de discussies meegenomen. Wout: “Een bedrijf gaf aan best een werknemer naar onze school te willen sturen, maar gaf meteen de suggestie mee ook een techniekdocent van de school naar zijn bedrijf te zenden om mee te helpen in de werkplaats. Enerzijds pure mankracht die het werk van het bedrijf verlicht, maar ook als een soort docentstage om kennis op te doen. Kortom, het idee van een wederzijdse kennisuitwisseling tussen school en bedrijf.” Wout en zijn collega’s nemen dit in ieder geval in overweging: “Sowieso nemen we in de planvorming voor 2025-2028 meer aandacht mee voor docentstages, bijvoorbeeld elk jaar een dag of twee bij een bedrijf aan de slag gaan om nieuwe indrukken op te doen.”


Vervolg 

Wat gaan Wout en zijn collega’s doen met de opbrengsten uit de brainstorm? Wout: “In de regio Oldenzaal hebben we een groep van twaalf collega’s van de vier verschillende vestigingen: de vmbo-locaties en de onderbouwlocaties. Een gevarieerd gezelschap dat nadenkt over de nieuwe planvorming 2025-2028. De input van de bedrijven nemen we mee naar twee bijeenkomsten van deze groep in maart. Die gebruiken we om de ideeën te beoordelen en te concretiseren.” Wout benadrukt dat de ideeënvorming begin mei klaar moet zijn: “Die deadline geldt ook voor alle andere subregio’s van STO Twente.”

bottom of page